SUNSHINE LEADS THE WAY – eller ”Järnvägsprojektet”

Trafikverket har ett projekt angående nya stambanor för höghastighetståg. Om man placerar solpaneler i anslutning till banan för ett höghastighetståg, hur mycket kan man tjäna på det? Det har Josefine Ögren gjort ett projekt om under sin utbildning till landskapsarkitekt. SunnyFuture har varit behjälpliga och tagit fram kalkyler baserade på verklighetstrogna förutsättningar och räknat på hur mycket energi SunPowers paneler skulle kunna bidra med. I projektet har Josefine tagit fram förslag till en lösning med solceller som kan addera positiva synergieffekter till den redan planerade miljökonsekvensbeskrivningen vid byggandet av den nya höghastighetsbanan.

Projektet gick ut på att att placera solceller i de områdena som redan tagits i anspråk vid exploateringen och på så sätt tillföra positiva konsekvenser genom att utvinna förnybar solenergi. Målet var att hitta hållbara lösningar som kunde tillföra ytterligare värdefulla effekter vid byggandet av höghastighetsbanan. Målet var även att finna metoder där produktionen av förnybar energi kan användas.

Detta projekt blev presenterat av Trafikverket tillsammans med COWI i början av kursen ”Planning project – Large Scale Structures, Analysis and EIA”. Kursen behandlar storskaliga strukturer på en kommunal, samt överkommunal, nivå och innefattar avancerade landskapsanalyser, dokument för dialog och konsultation i enlighet med plan- och bygglagar samt en miljökonsekvensbeskrivning (EIA).

Bilden visar hur solpaneler (SunPower Maxeon3 Black) är placerade som ett staket på bron där höghastighetståget passerar motorvägen. Illustration Josefine Ögren.
Illustration av hur det kan se ut när man placerar SunPower Maxeon3 Black en bit från perrongen så att de inte är så synliga för resenärerna. Illustration Josefine Ögren.

Fakta om projektet

  • Totalt över 8 400 MWh elproduktion/år vilket motsvarar cirka 560 genomsnittliga villors årsförbrukning för uppvärmning och varmvatten.
  • Minskar koldioxidutsläppen från elproduktion med 3 890 ton/år.
  • Förslaget innehåller totalt cirka 16 440 solpaneler.

Allt detta på yta som annars inte utnyttjas för något specifikt syfte. I projektet har man bara skissat på en lösning kring centrala Nyköping – tänk vilka möjligheter som kan finnas längs med hela höghastighetsbanan!

Se hela projektet här

Hela projektet finns dokumenterat som A1 planscher i pdf-format.
Se hela projektet här